Suunnittelusta käyttäjille

Hulevedet mukana jo suunnittelun alkuvaiheissa kaikilla toimijoilla

Hulevesien hallinta on tärkeää ottaa huomioon heti kaavoituksen alkuvaiheesta lähtien aina työmaavesien käsittelyyn ja valmiin rakenteen kunnossapitoon asti. Hulevesien hallinnan tärkeys tulisi olla tiedossa kaavoitus- ja suunnitteluvaiheessa oleville toimijoille, rakentajille ja kunnossapidosta huolehtiville. Prosessikuvauksessa on kerrottu miten eri suunnittelu- ja rakennusvaiheissa hulevedet otetaan huomioon ja kuka on vastuutahona eri vaiheissa.

Samoin olisi tärkeää, että käsitykset vaatimuksista liittyen hulevesien hallinnan määrään ja laatuun olisivat yhtenäiset kaikille prosessin jokaisessa vaiheessa. Tällä varmistetaan, että rakennetaan suunnitelmien mukaan ja että hulevesirakenteiden kunnossapito osataan tehdä rakenteiden vaatimalla tavalla. Jos valmiit hulevesirakenteet eivät vastaa suunnitelmia, rakenteet eivät pysty käsittelemään sille mitoitetulla tavalla hulevesien määrää ja laatua.

Esimerkiksi puutteellinen kasvillisuus tai väärä kallistus heikentävät hulevesirakenteiden toimintaa. Myös vääränlainen rakenteiden käyttö tai kunnossapito voi rikkoa rakenteen tai vaikeuttaa sen toimintaa. Tieto rakenteiden oikeanlaisesta käytöstä tulisi päätyä aina aliurakoitsijan aliurakoitsijalle asti. Kestävään hulevesien hallinnan suunnitteluun ja rakentamiseen kuuluu myös se, että hulevedet rakennustyömailla käsitellään asianmukaisesti, jotta valmiit rakenteet eivät kuormitu työmaan haitta-aineista.

Yhteistyö takaa onnistuneen hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan

Hallintokuntien yhteistyö edistää tiedonkulkua ja yhtenäistää toimintaperiaatteita myös hulevesien hallinnan saralla. Vantaalla yhteistyötä eri sidosryhmien kesken on pyritty edistämään kokoamalla kaupungin eri osastojen edustajista hulevesityöryhmä. Työryhmässä jaetaan tietoa hulevesien hallintaan liittyen parhaillaan käynnissä olevista sekä tulevista rakennus- ja kaavoitusprojekteista eri toimijoiden kesken.

infotaulut_perusteksti

Kuva 1.Tietoisuutta hulevesien hallinnan tärkeydestä asukkaille voidaan lisätä infotaulujen avulla.

Hulevesisuunnittelussa on hyvä tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen, jotta naapurikunnissa käytettäisiin samoja mitoitusperusteita ja vaadittaisiin samoja asioita rakentajilta. Samalla hulevesien hallintaan liittyvät asiat yksinkertaistuvat rakentajien ja asukkaiden kannalta, kun vaatimukset ovat yhteneväiset. Valuma-alueet eivät tunnista kuntarajoja, vaan vedet valuvat sinne minne pinnanmuodot ne ohjaavat. Seudullista hulevesisuunnitelmaa tehtäessä voi käyttää apuna muistilistaa.

Turun seudulla on laadittu viranomaisten yhteistyönä laaja-alainen alueellinen hulevesisuunnitelma maankäytön suunnittelun pohjaksi. Hulevesisuunnitelma hyödyttää monia eri toimijoita, kun hulevesien kannalta ongelmalliset ja mahdollisesti sellaisiksi muodostuvat alueet ovat nyt tiedossa ja ne pystytään ottamaan huomioon alueiden käyttöä suunniteltaessa. Suunnittelussa on tärkeää ottaa valuma-alue huomioon kokonaisuutena, ja hulevesien määrän kasvun tarkastelussa koko valuma-alueen mittakaavassa voidaan hyödyntää hydraulista mallinnusta.

Vuorovaikutus kunnan ja asukkaiden välillä on tärkeää

Kuntien asukkaat on syytä ottaa huomioon hulevesien hallintaan liittyvissä asioissa. Heiltä saadaan arvokasta tietoa siitä, mitä tonteille rakennetaan. On myös syytä varmistaa, että omakotitalorakentajat tietävät, miksi hulevesien hallinta tonteilla on tärkeää ja millä eri tavoin niitä voidaan käsitellä. Tontin kuivatus täytyy hoitaa niin, että rakennuksen perustukset pysyvät kuivina. Tontin omistajilla on myös vastuu siitä, että rajaojat ja rummut pysyvät toimintakunnossa.

asukasilta_perusteksti

Kuva 2. Asukastilauksissa asukkaat pääsevät tutustumaan käynnissä oleviin hankkeisiin ja voivat kertoa mielipiteensä niistä (kuva: Petteri Niskanen / MYYRMÄKI-liike).

Rakennusvalvonnalla on tärkeä rooli toimia linkkinä rakentajien ja kunnan välillä. Rakennusvalvonnassa täytyy osata vaatia rakentajilta hulevesien hallintaan liittyen niitä asioita, mitä kaavoitusvaiheessa on sovittu. Heiltä löytyy perustelut vaatimuksiin ja vinkkejä, millä tavoin hulevesiä voidaan hallita. Tontin omistajalta voidaan kerätä hulevesilomakkeen avulla tietoja siitä, miten rakentaminen muuttaa hulevesien muodostumista tontilla.

Asukkaita voidaan ottaa mukaan suunnitteluun jo kaavoituksen alkuvaiheessa pitämällä asukastilaisuuksia, joissa kerrotaan tulevista hankkeista. Tilaisuudet voivat olla hyvinkin vuorovaikutteisia ja asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman asuinalueensa kehittymiseen. Hulevesien hallinnasta voidaan jakaa asukkaille tietoa myös maastoon sijoitettavien infotaulujen avulla, joissa kerrotaan miten hulevesiä hallitaan ja miksi hulevesien hallinta on tärkeää.

 

Lähteet ja linkit -osiosta löydät lisätietoa aiheesta.