Klimatsäker stad – verktyg för planeringen

Trots åtgärderna i syfte att stävja klimatförändringen blir klimatet allt varmare och samhället är tvunget att anpassa sig till det föränderliga klimatet. Städerna ställs inför många utmaningar i framtiden i synnerhet på grund av det oförutsägbara klimatet och extrema väderfenomen såsom hällregn och stormar. På längre sikt kräver även de genomsnittliga förändringarna av klimatparametrarna, såsom den stigande temperaturen och höjningen av havsytan, anpassningsåtgärder. Anpassningen till klimatförändringen är huvudsakligen lokal verksamhet och en stor del av anpassningsmetoderna omfattas av städernas behörighet. Genom att man redan när städerna planeras tar hänsyn till motståndskraften mot klimatförändringen kan man minska de framtida kostnaderna till följd av klimatförändringen.

Inom ramarna för projektet Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun (ILKKA) främjas klimatsäker stadsplanering. Syftet är att skapa planeringsverktyg och anvisningar för stadsplanerare och företag inom byggbranschen och grönsektorn med hjälp av vilka de kan beakta klimatförändringen i planeringen. Utöver att skapa verktyg kartlägger man i projektet den bästa praxisen i fråga om anpassning till klimatförändringen såväl utomlands som i Finland. Slutresultaten av projektet sammanställs i planerarens handbok och i portalen Klimatguiden.fi. Ett långsiktigt mål är ökad kompetens för stadens anställda och beslutsfattare samt att utveckla planeringen som beaktar klimatförändringen.

Projektet ILKKA samordnas av Helsingfors stad och som delgenomförare medverkar Lahtis stad, Åbo stad, Vanda stad, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Meteorologiska institutet och Åbo universitet.

Projektet består av följande delområden:

  1. Den bästa praxisen i fråga om åtgärder i syfte att anpassa sig till klimatförändringen i städerna, inbördes interaktion mellan åtgärderna i syfte att stävja och i syfte att anpassa sig till klimatförändringen samt referentgranskning av städernas klimatåtgärder
  2. Kolsänkor i städerna och en jämförelse av dem samt beräkning av exempelområdenas potential som kolsänkor
  3. Sårbarhet inför klimatförändringen: kartläggning av ytor som är ogenomträngliga för vatten
  4. Kartläggning av värmeöar i städerna
  5. Användning av en ”grönytefaktor” i stadsplaneringen
  6. Naturlig hantering av dagvatten
  7. Kostnader och fördelar till följd av beredskapen inför klimatförändringen samt budgetering av den hållbara utvecklingen i städerna

Projektet genomförs under åren 2012–2014 och dess totala budget som delvis finansieras av ERUF uppgår till 1,5 miljoner euro.

 

Kontaktinfo

Helsingfors stad miljöcentralen
PB 500, 00099 Helsingfors stad
Jari Viinanen, miljöinspektör
jari.viinanen@hel.fi
+358 50 342 6023