Meiramitiellä hallitaan hulevesiä biosuodatuspainanteilla

Meiramitien raskaan liikenteen vuoksi alueen hulevesiä puhdistetaan ja viivytetään biosuodatuspainanteilla. Rakenteen kasvillisuus hyödyntää hulevesiä ja samalla puhdistaa niitä. Lisäksi hulevesien kulkeutuminen vastaanottavaan vesistöön hidastuu kun vesi suodattuu painanteen maakerrosten läpi.

Vilkkaasti liikennöidyllä kokoojakadulla hulevesien hallinta on tarpeen

Kesällä 2013 Meiramitien saneerauksen yhteydessä viherkaistalle rakennettiin hulevesipainanteita. Meiramitie sijaitsee Vantaalla Koivuhaan kaupunginosassa. Se on vilkkaasti liikennöity teollisuusalueen kokoojakatu, jossa kulkee paljon raskasta liikennettä ja työmatkaliikennettä.Hulevedet on johdettu kadulta ojaan, josta ne purkautuvat lopulta Keravanjoen kautta Vantaanjokeen. Hulevesiä on perusteltua viivyttää ja puhdistaa biosuodatuspainanteissa eli viherpainanteissa, sillä näin voidaan pienentää hulevesien aiheuttamaa kuormitusta Vantaanjokeen.

meiramitie_kartta

Kuva 1. Meiramitien hulevesipainanteet.

Meiramitien hulevesirakenteet on mitoitettu 10 minuuttia kestävälle sateelle, jonka rankkuus on 150 l/s hehtaarille. Kadulla on kuusi hulevesipainannetta, jotka sijaitsevat viherkaistalla ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välissä (Kuva 1). Hulevesiä johdetaan painanteisiin molemmilta puolilta viherkaistaa. Kuvassa 2 on esitetty tyyppipoikkileikkaus katualueesta.

meiramitie_tyyppikuva

Kuva 2. Tyyppipoikkileikkaus Meiramitien katualueesta, jossa on ajoväylä ja jalkakäytävä

Viherpainanteet viivyttävät ja puhdistavat hulevesiä

Viherpainanteet ovat hulevesipainanteita, joiden pinnalla kasvaa kasvillisuutta. Tällaisia painanteita voidaan kutsua myös biosuodatusalueiksi johtuen niiden kasvillisuudesta. Koska painanteisiin istutetut puut tarvitsevat paljon vettä elääkseen, ne vähentävät tehokaasti muodostuneita hulevesiä.

Painanteiden hulevesiä puhdistava vaikutus perustuu sekä kasvillisuuteen että veden suodattumiseen maakerrosten läpi. Niihin on asennettu salaojat, jotka keräävät vedet hulevesiverkostoon ja siitä purkupaikkaan.

meiramitie_painanne1

Kuva 3. Viherpainanne kadun pohjoispuolella juuri rakentamisen jälkeen, kasvillisuutta ei vielä ole.

Meiramitien hulevesiverkosto purkaa hulevedet kadun eteläpuolella olevaan avo-ojaan. Kadun pohjoispuolella oleva painanne (Kuva 3) on toteutettu muotoilemalla maanpinta niin, että vesi valuu kohti koillista. Eteläpuolella Meiramitietä painanteiden yhteydessä on kivetettyjä alueita, joihin kadulta tulevat vedet johdetaan ennen painanteeseen pääsyä. Biosuodatusalueilla on ylivuototilanteita varten kupukannellinen hulevesikaivo (Kuva 3 etualalla).

Viherpainanteessa vesi suodattuu usean maakerroksen läpi puhdistuen

Kasvillisuudella on merkittävä rooli raskasmetallien ja epäpuhtauksien pidättämisessä hulevesistä. Kasvit sitovat ravinteita ja ehkäisevät juuristollaan eroosiota ja ylläpitävät maan vedenläpäisykykyä.

Viherpainanteiden rakenne on monikerroksinen (Kuva 4). Kasvillisuudeksi on istutettu vuoroin kostean paikan heiniä ja pensaita. Painanteen rakenne on vettä läpäisevä, jolloin vesi suodattuu erilaisten maakerrosten läpi samalla puhdistaen hulevesiä.

meiramitie_rakenne

Kuva 4. Biosuodatuspainanteen rakenne.

Alimpana kerroksena on salaojakerros, josta suodatetut vedet johdetaan salaojaputkessa kadun hulevesiviemäriin. Salaojakerroksen päällä on hiekkakerros ja tämän päällä kasvualusta. Kasvualustan päälle on levitetty katekerros estämään rikkaruohojen kasvua.

Kivetyt alueet keräävät suurimmat epäpuhtaudet

Kivetyillä alueilla saadaan lisää viivytystilavuutta hulevesille ennen biosuodatuspainanteille johtamista. Ne myös toimivat hulevesien esikäsittelyalueena, sillä roskat ja suurimmat epäpuhtaudet jäävät kivetylle alueelle, eikä biosuodatusalue tukkeudu niin herkästi. Kivetyn alueen kunnossapito on huomattavasti helpompaa kuin kasvillisuuden ja rakennekerrosten puhdistaminen tai vaihtaminen.

meiramitie_reunakivi1

Kuva 5. Madallettu reunakivi.

Kokeiluluontoisesti Meiramitien painanteisiin johtavissa aukoissa on käytetty kahta erilaista reunakiveä. Osassa painanteissa reunakiven korvaa madallutettu reunakivi (Kuva 5) ja osassa aukotettu reunakivi. Kohteessa tutkitaan kumpi reunakiviratkaisu ohjaa hulevedet tehokkaammin katualueelta kivetylle alueelle.

meiramitie_infotaulu

Kuva 6. Infotaulu Meiramitiellä.

Hulevesipainanteista kerrotaan myös kaupunkilaisille infotaulujen avulla

Hulevesirakenteet ovat osa näkyvää kaupunkia, joten kaupunkilaisten tiedottaminen hulevesien käsittelystä ja rakenteen toiminnasta on tärkeää. Meiramitiellä kadun hulevesien käsittelystä on tehty infotaulu, jossa kerrotaan biosuodatuspainanteiden toiminnasta. Infotaulu on sijoitettu bussipysäkin läheisyyteen, joten bussia odottaessa voi tutustua alueen hulevesien hallinnan rakenteisiin.

 

 

LÄHTEET

Vantaan kaupungin asemakaava ja rakennussuunnitelmat

LISÄTIETOA

Vantaan kaupungin vesihuollon suunnittelupäällikkö Marika Orava, marika.orava@vantaa.fi

 

16.10.2014

Print Friendly, PDF & Email