Tavoitteiden asettaminen

tavoitteiden_asettaminen

Tavoitehierarkia tavoitteiden asettamisen apuna

Tavoitteiden asettaminen on keskeinen osa mitä tahansa johtamis- tai hallintajärjestelmää. Tavoitteiden laadukkaalla, tietoisella ja osallistavalla määrittelyllä turvataan järjestelmän toimivuus jatkossa. Tavoitteen käsite on usein epämääräinen ja suunnittelukirjallisuudessa sitä onkin yleisesti pyritty selventämään.

Yksi selventävä näkökulma tavoitteisiin on niiden hierarkisuus, joka myös määrittelee tavoitteiden muotoilun kriteereitä. Alla on yksi esimerkki tavoitehierarkiasta, josta voit myös lukea lisää artikkelista.

  • Visio:  visio on yleensä pitkälle tulevaisuuteen asetettu, usein juhlavastikin muotoiltu ja nykyhetkessä mahdollisesti hyvin kunnianhimoiseksi koettu tavoitemuotoilu. Esimerkiksi:   ”XXX on Euroopan johtava kaupunki ilmastonmuutokseen sopeutumisessa vuonna 2030”. IMS -hallintajärjestelmän näkökulmasta voisi ajatella, että ilmastonmuutokseen sopeutumisen kaupunkikohtainen visio on määritelty jo esimerkiksi työn käynnistävän poliittisen päätöksen yhteydessä. Tällainen voisi olla vaikka kaupungin strategian osana.
  • Päämäärä: päämäärä on tavoitemuotoilu, joka edistää vision saavuttamista ja antaa suuntaa temaattisille rajauksille jatkosuunnittelussa. Päämäärän sisällön ja muotoilun ei tarvitse olla kovin yksityiskohtainen.  Esimerkiksi:  ”XXX:ssä varaudutaan siten, että rankkasateet eivät tulevaisuudessa aiheuta merkittävää haittaa kaupungin toiminnoille eikä niistä johdu suuria vahinkoja yksityiselle ja julkiselle omaisuudelle.”
  • Tavoite: tavoitteen yleiskäsite on tässä hierarkiassa varattu hallintajärjestelmän kannalta kaikkein merkittävimmälle tavoitetasolle. Muotoilujen ja määrittelyjen onnistuminen tällä tasolla vaikuttaa paljon mm. siihen, kuinka eri toimijat mahdollisesti sitoutuvat osallistumaan ilmastonmuutokseen sopetumisen toimiin. Lisäksi hallintajärjestelmän mittareiden määrittely, toteuttavien toimenpiteiden suunnittelu sekä seurannan ja arvioinnin onnistuminen ovat paljolti riippuvaisia laadukkaasta tavoitteiden asettelusta. Tätä tavoitetasoa on tarkasteltu työkirjassa SMART-työkalukohdassa sekä yhtenä parhaana käytäntönä.
  • Alatavoite, osatavoite, välitavoite: tarkemmassa suunnittelussa tarvitaan usein ennen toteuttavien toimenpiteiden suunnittelua täsmentäviä tavoitteita. Nämä voivat olla aikaan sidottuja, esim. jos päätavoitteen toteutuminen on asetettu neljän vuoden päähän, saattaa olla tarpeen asettaa myös vuositavoitteita. Toisaalta, jos päätavoitteen toteutuminen edellyttää useampien organisaatioiden panostusta, ne voivat olla organisaatiokohtaisia osatavoitteita, jotka tähtäävät yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. Voidaan myös ajatella, että tämän tason tavoite liittyy jo johonkin konkreettiseen toimenpiteeseen, joka tulisi suorittaa tietyssä ajassa.

 

Lähteet ja linkit -osiosta löydät lisätietoa aiheesta.