Tavoitehierarkia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Lahdessa

Lahden kaupungilla ilmastonmuutokseen hillintä ja siihen sopeutuminen on integroitu muuhun johtamisjärjestelmään sen lisäksi, että taustalla on sektorikohtaisia suunnitelmia. Seuraavassa on selostettu sopeutumiseen liittyvät päämäärät ja tavoitteet kaupungin tämänhetkisissä johtamiseen liittyvissä päätösdokumenteissa: kaupungin strategiassa, Lahden kaupunkiseudun ympäristöpolitiikassa sekä seudullisen ympäristöohjelman luonnoksessa.

Lahden kaupungilla ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen on integroitu muuhun johtamisjärjestelmään sen lisäksi, että taustalla on sektorikohtaisia suunnitelmia. Kaupunkiseudun yhteinen ympäristöjärjestelmä on kytketty Lahden, Hollolan ja Nastolaan kuntastrategioden ympäristötavoitteiden toteuttamiseen.

osana_ymparistojarjestelmaa

Kuva 1. Hollola-Lahti-Nastola yhteisen ympäristöjärjestelmän rakenne.

Ympäristöjärjestelmä on hierarkinen päätöksenteossa: kuntien valtuustot päättävät ympäristöpolitiikasta, kuntien hallitukset päättävät ympäristöohjelmasta ja kuntien yhteinen ympäristölautakunta päättää yksityiskohtaisemmasta ja jatkuvasti päivitettävästä ympäristöasioiden toimenpideohjelmasta. Tämän järjestelmän ulkopuolella voi olla vielä kuntayksiköiden tai esim. konserniyhtiöiden omia ympäristöohjelmia. Seuraavassa on selostettu kuinka ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen ilmenee nykyisen ympäristöjärjestelmän eri tasoilla.

Lahden kaupungin strategia

Lahden kaupungin strategian mukaisesti ympäristötoimien visio on muotoiltu seuraavanlaisesti: ”Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki”.

Koska visio on usein määritetty pitkälle tulevaisuuteen, tulee sen toteuttamiseksi määritellä myös strategiset menestystekijät, joiden avulla tavoitteeseen päästään. Lahden kaupungin strateginen menestystekijä on muotoiltu seuraavanlaisesti: ”Konserni toimii ympäristölähtöisesti. Ilmasto- jaympäristövaikutusten pienentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä resurssitehokkuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa”.      

Lahden kaupunkiseudun ympäristöpolitiikka

Lahden kaupungin visiota on tarkennettu sen ympäristöpolitiikassa. Kaupungin ympäristöpolitiikan ensimmäinen päämäärä keskittyy ilmastonmuutokseen varautumiseen sekä tehokkuuden parantamiseen.

Ensimmäinen päämäärä on muotoiltu seuraavasti: ”Varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin ja muutoksiin sekä tehostetaan energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä”.

Lahden kaupunkiseudun ympäristöohjelma            

Ympäristöohjelma on rakennettu yhdessä Lahden seudun kuntien hallitusten kanssa. Ympäristöohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset, kuten sen ensimmäinen tavoite: ”Lahden seudusta ilmastonkestävä vuoteen 2030 mennessä”.

Ympäristöohjelman tavoitteet ovat selkeitä ja pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä, sekä hyvin yleispiirteisiä. Tämän takia tavoitteilla tulee olla tarkentavat alatavoitteet, kuten ensimmäisen tavoitteen toinen alatavoite: ”Ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen tavoiteohjelma 2014 toteutetaan vuoteen 2030 mennessä – Tavoiteohjelmalle laaditaan vuosien 2014 -15 aikana toteutusohjelma yhteistyössä ao. organisaatioiden kanssa (välivaiheet tai -tavoitteet esim. 2020) – Ilmastonkestävä kaupunki -työkalupakki otetaan käyttöön ja toteutetaan hulevesiohjelmaa”.

Alatavoitteiden tarkoituksena on myös kuvailla mitä toimenpiteitä vaaditaan, jotta visio ja päätavoitteet pystytään toteuttamaan.

Lahden kaupunkiseudun ympäristöasioiden toimenpideohjelma

Toimenpideohjelma perustuu ympäristöpolitiikan päämääriin sekä ympäristöohjelmassa hyväksyttyihin tavoitteisiin. Toimenpideohjelma sisältää ympäristöohjelman tavoitteita täsmentäviä alatavoitteita sekä näiden toteuttamiseksi sovittuja toimenpiteitä. Toimenpidematriisissa yksittäiset toimenpiteet vastuutetaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti (pyritään henkilötasoon), niiden toteuttaminen aikataulutetaan pääsääntöisesti kk/vuosi -tasolle sekä määritellään toimenpiteen toteuttamiseen varattu resurssi (henkilö- + raharesurssi).

Tätä työkirjaa laadittaessa toimenpideohjelman tekemistä ei oltu vielä aloitettu, joten yksityiskohtaisia esimerkkejä ei voida esittää.

 

LÄHTEET

 

15.10.2014

Print Friendly, PDF & Email