Porttipuiston pysäköintialueen hulevesien hallintarakenteet

Ikano Retail Centerin pysäköintialueen hulevesien hallinta on ratkaistu kolmella luovalla tavalla: läpäisevillä päällysteillä parkkiruuduissa, hulevesien viherpainanteilla pysäköintiruutujen välissä ja ylisuurilla hulevesiputkilla. Lisäksi liikerakennuksen toisessa osassa on viherkatto.

Pysäköintialueella syntyy paljon hulevesiä

Ikano Retail Centerin liikekeskus ja sen yhteyteen rakennettu pysäköintialue sijaitsevat kaupallisten palvelujen keskittymässä Porttipuistossa Itä-Vantaalla, Lahdenväylän ja Kehä III:n risteyksessä (Kuva 1). Alueelle ovat luonteenomaisia vilkasliikenteiset, suuret liikenneväylät ja kookkaat liiketilat sekä niiden pysäköintialueet.

porttipuisto_kartta

Kuva 1. Parkkipaikka merkattu oranssilla karttakuvaan Porttipuistosta.

Alueella on laaja vettä läpäisemätön pinta, joten rankalla sateella syntyy suuria määriä pintavaluntaa, koska vesi ei pääse imeytymään maahan hulevesien syntypaikalla. Liikenteestä johtuen syntyvät hulevedet sisältävät kiintoainesta ja muita haitta-aineita.

Asemakaavassa on annettu seuraava määräys koskien hulevesien ohjausta: ”Hulevesien virtausta tulee hidastaa ja imeyttää kattovedet tontilla. Piha-alueiden hulevedet tulee käsitellä ja mahdollisuuksien mukaan imeyttää tontilla siten, että ne eivät aiheuta haittaa maaperälle. Rakennuslupaan on liitettävä hulevesien hallintasuunnitelma”. Hyvällä hulevesien hallinnalla voidaan vähentää hulevesistä aiheutuvia ongelmia ja samalla luoda monipuolisempaa ja viihtyisämpää ympäristöä.

Hulevesien hallinta pysäköintialueella

Hulevesiä hallitaan pysäköintialueella kolmella eri tavalla:

  • läpäisevä päällyste parkkiruuduissa
  • hulevesien viherpainanteet parkkiruutujen välissä ja alueen itäpuolella
  • ylisuuret hulevesiputket

Lisäksi liikerakennuksen toisessa osassa on viherkatto, jonka avulla voidaan myös hallita hulevesien määrää.

Kuvassa 2 on esitetty pysäköintialueen hulevesirakenteet ja veden virtaussuunnat ylhäältäpäin. Vedet johtuvat pysäköintiruutujen keskiosaan, jossa viivytyspainanteet ovat. Jokaisessa painanteessa on salaojat ja ylivuotokaivot, jonne vedet johtuvat rankkasateiden aikana, kun hulevesirakenteen vesien varastointikyky ylittyy hetkellisesti. Alueen maaperä ei sovellu hulevesien imeyttämiseen, joten salaojitusta tarvitaan. Alueen itäpuolella on viherpainanne, jossa viivytetään tontin vesiä ennen kuin ne johdetaan eteenpäin.

porttipuisto_hulevesien_hallinta

Kuva 2. Parkkipaikan ja liikekeskuksen hulevesien hallintarakenteet.

Läpäisevät päällysteet pysäköintiruuduissa ja alueen itäpuolella

Pysäköintialueen hulevesien hallintaa varten alueen päällysteissä on käytetty vettä läpäisevää pintaa. Korvaamalla osa asfaltista läpäisevällä päällysteellä, pystytään vähentämään muodostuvien hulevesien määrää.

Porttipuistossa osassa pysäköintiruuduista on käytetty nurmikiveä. Hulevedet pysäköintiruuduista ohjataan suodatus- ja viivytyspainanteisiin. Kuvissa on 3 ja 4 on nurmikivettyjä pysäköintiruutuja.

Kauempana sisäänkäynnistä sijaitsee nurmikivellä päällystettyjä pysäköintiruutuja. Näissä ruuduissa voi olla myös autojen alla olevissa kohdissa läpäisevää pintaa, sillä liikennettä on vähemmän. Kovalla käytöllä olevissa parkkiruuduissa pinta kuluu ja tämä voi tukkia läpäisevän päällysteen pinnan. Läpäisevä päällyste vaatii säännöllistä kunnossapitoa, jotta se toimii suunnitellulla tavalla.

porttipuisto_ruutuja1

Kuvat 3 ja 4. Nurmikivettyjä parkkiruutuja.

Hulevesien viherpainanteet pysäköintiruuduissa ja alueen itäpuolella

Hulevesien määrää ja laatua voidaan hallita viherpainanteiden avulla. Rakennekerrokset ja kasvillisuus painanteen pinnalla viivyttävät ja puhdistavat hulevesiä veden suotautuessa salaojaputkeen. Kuvassa 5 on esitetty periaatteellinen kuva viivytyspainanteen rakenteesta, joka koostuu nurmetetusta kennostoritilästä, rakennekerroksista ja salaojasta.

Hulevedet ohjautuvat painanteeseen sen reunoilta. Rakennekerroksista ylimpänä on kasvualustakerros, jossa kasvillisuus kasvaa. Tämän jälkeen tulee suodatinkerros, joka on karkeampaa ainesta kuin kasvualustakerros. Suodatinkerroksen ja salaojakerroksen väliin on syytä rakentaa siirtymäkerros tai asentaa suodatinkangas, jotta estetään suodatinkerroksen materiaalin huuhtoutuminen salaojaan ja siten vältetään salaojan tukkeutuminen. Suodatinkankaan käytössä ongelmaksi voi tosin muodostua kankaan tukkeutuminen. Salaojista vedet johdetaan hulevesiviemäriin.

porttipuisto_rakenteet

Kuvat 4 ja 5. Viivtyspainanteen rakenne. Kuvassa 5 viivytyspainanteen rakenne puukasvustolla.

Porttipuistossa viherpainanteissa pintamateriaalina on käytetty nurmetettua ritiläkennostoa. Tällainen rakenne kestää kulutusta ja estää maan painumista. Kuvassa 4 näkyy kennoston rakenne. Kennosto on helppo asentaa ja sen muotoa voidaan muuttaa kohteen vaatimalla tavalla. Nurmen tilalle voisi istuttaa myös muuta kasvillisuutta, joka on helppohoitoista ja kestää hyvin sekä auringon paahdetta että ajoittain seisovaa vettä.

Parhaiten kasvillisuus viivyttää hulevesiä, kun käytetään monimuotoisesti puu-, pensas- ja ruohokasvillisuutta. Puiden massiivinen juuristo pidättää haitallisia aineita ja rehevä kasvusto haihduttaa hulevettä. Hulevedet myös vähentävät puiden kastelutarvetta. Jos painanteeseen istutetaan puita, voidaan salaojitus jättää pois kuten kuvassa 5.

Kennoritilät kestävät henkilöautoliikennettä, mutta kasvillisuus sen sisällä ei kestä kovaa kulutusta. Vaikka nurmikennoston päällä ei ajeta autolla, niin pääsisäänkäynnin läheisyydessä nurmi ei säily kovinkaan hyvin kuten kuvasta 7 voi nähdä. Viherpainanteen kunnossapidossa on huomioitava, että pinta pysyy vettä läpäisevänä.

porttipuisto_nurmetus_yhdistetty

Kuvat 6 ja 7. Nurmikennostot viivytyspainanteissa. Kuvassa 7 näkyy, kuinka kennosto ei pysy hyvänä kovassa käytössä.

Parkkipaikan itäpuolella viivytyspainanne on muotoiltu maastoon ja pinta vahvistettu kivillä. Painanteeseen ei ole istutettu kasvillisuutta, joten painanteen hyöty hulevesien käsittelyssä on niiden viivyttäminen. Viivytystilavuutta painanteessa on 40 m3. Painanteen kautta hulevedet johdetaan rumpua pitkin pois tontilta.

porttipuisto_painanne

Kuva 9. Viivytyspainanne.

Ylisuurilla hulevesiputkilla saadaan helposti lisää viivytystilaa

Viivytystilaa hulevesille saadaan maan alla ylisuurten hulevesiputkien avulla. Parkkipaikalle on asennettu rinnakkain kolme halkaisijaltaan 800 millimetrin hulevesiputkea. Putket yhdistyvät kooltaan 315 millimetriä halkaisijaltaan olevaan hulevesiputkeen, joka johtaa alueen hulevedet pois (kuva 2). Kun suuremmat putket liittyvät pienempään, vesi padottuu hetkellisesti isompien putkien sisään. Ylisuuret hulevesiputket on helppo tapa saada viivytystilavuutta tontille, jos maanpinnalle ei voida rakentaa hulevesien hallintarakenteita. Ylisuurissa hulevesiputkissa viivytystilavuutta on yhteensä noin 140 m3.

 

 

 

 

LÄHTEET:

Vantaan kaupungin asemakaava ja rakennussuunnitelmat

LISÄTIETOA:
Vantaan kaupungin vesihuollon suunnittelupäällikkö Marika Orava, marika.orava@vantaa.fi

 

16.10.2014

Print Friendly, PDF & Email