Kestävän kehityksen budjetoinnilla muutoksia kaupungin toimintatapoihin

Toteuttajataho: Turun kaupunki
Sijainti: Turku

Turun kaupunki juurruttaa järjestelmällisesti kestäviä toimintatapoja organisaatioonsa. Toiminnalla saadaan aikaiseksi toimintatavan muutoksia kaikilla toimialoilla sekä konserniyhtiöissä. Tavoitteessa onnistuneille yksiköille jaetaan kannustusrahaa.

Kestävän kehityksen budjetoinnilla tavoitellaan päästövähennyksiä

Turun kaupungin kestävän kehityksen budjetoinnin tavoitteena on ohjata suunnitelmallisesti kaupungin omaa organisaatiota toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti. Kestävä kehitys tarkoittaa tasapainoista ekologista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä, joka turvaa myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyvään elämänlaatuun.

Kestävän kehityksen budjetilla on kaksi tavoitetta: ohjata oman organisaation toimintaa sekä edistää kestävää kehitystä tukevia investointeja. Turku tavoittelee vuoteen 2040 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä.

Ekotukihenkilöt kestävän kehityksen jalkauttajina

Kestävään kehitykseen liittyen Turun talousarviossa vuonna 2011 asetettiin kaupungin hallintokunnille ja liikelaitoksille sitovia toimintatavoitteita sekä määriteltiin investoinnit. Kaikkien hallintokuntien ja liikelaitosten tuli laatia päästövähennyssuunnitelma, nimetä ekotukihenkilöt, määritellä ja toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteet sekä kestävän kehityksen mukaiset hankinnat. Liikelaitoksien tuli kirjata ympäristönsuojelun tulot, menot ja investoinnit SAP-taloustietojärjestelmään.

ekotukitoiminta_turku

Kuva 1. Ekotukitoiminnan jatkokoulutus vuonna 2013.

Turun kestävän kehityksen budjetoinnin lähtökohtana on mahdollistaa ilmastonmuutoksen hillintätoimia kaupungin omassa organisaatiossa sekä lisätä vähitellen tietoisuutta ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien tarpeellisuudesta.

Tärkeää toiminnassa on eri toimintatasojen tietotaidon yhdistäminen, toimintatapojen muuttaminen sekä laajempien näkökulmien ymmärtämisen lisääminen eri toimijoiden keskuudessa. Vähitellen toiminnalla saadaan esiin taloudellisia syy-seuraussuhteita, joiden ansiosta saadaan tuotua kokonaisvaltaisia muutoksia organisaatioon. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita yhdenmukainen tykyranneke kaupungin omiin toimipaikkoihin, henkilöstön parkkipaikkojen vähittäinen maksullisuus, paperinkulutuksen vähentäminen sekä sähkönsäästötoimet.

Kestävän kehityksen budjetoinnin osana hyödynnetään ekotukitoimintaa tavoitteellisessa organisaation kehittämisessä. Ekotukihenkilöt kartoittavat yksikössään lähtötilanteen ja laativat sen pohjalta päästövähennyssuunnitelman, jonka toteutumista seurataan ja kannustetaan eri tavoin. Turun ekotukikalenteri on yksi käytetyistä viestintävälineistä tietoisuuden lisäämiseksi https://www.ekotuki.net/ Vuoden 2014 kesään mennessä lähtötilanne oli kartoitettu jo lähes 200 yksikössä.

Ekotukitoiminta kasvaa tulevaisuudessa, sillä kesään 2014 mennessä ekotukikoulutukseen on osallistunut yli 300 henkilöä Turun kaupungin eri hallintokunnista ja liikelaitoksista sekä yli 100 henkilöä eri yhteistyötahoilta.

Kestävän kehityksen budjetoinnilla muutetaan toimintatapoja

Turku on onnistunut jalkauttamaan kestävän kehityksen ekologiset toimintatavat ja toimenpiteet kaikille kaupungin toimielimille. Poimi sinäkin käyttötalouteen vaikuttavia toimenpiteitä luodusta tarkistuslistasta. Aktiivinen tietoisuuden lisääminen näkyy monissa yksiköissä jo toimintatapojen muutoksina energiankulutuksessa, liikkumistavoissa, materiaalivalinnoissa sekä viestinnässä.

Esimerkkinä tavoitteellisesta toiminnasta on kasvatus- ja opetustoimessa saavutettu kahden prosentin käyttösähkön säästötavoite vuonna 2012. Kouluissa ja lukioissa sähkönkulutus pieneni 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päiväkodeissa sähkönkulutus pieneni jopa 5,2 %. Koulujen ja päiväkotien henkilökunta, lapset, oppilaat ja opiskelijat ovat omaa toimintaa muuttamalla säästäneet sähköä yhteensä 484 megawattituntia (MWh). Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 24 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Merkittävää on viestintätoimien lisäksi että säästötalkoissa onnistuneet yksiköt palkittiin lisämäärärahoilla eli kannustinporkkanoilla. Kannustinporkkanoita jaetaan yksiköille, jotka ovat säästäneet käyttösähköä vähintään kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän lisäksi edellytetään, että yksikössä on koulutettu ekotukihenkilö, joka on tehnyt yksikössä ekotukitoiminnan lähtötilannekartoituksen. Arvoltaan 100–2000 euron kannustimia myönnettiin 36 yksikölle, jotka olivat saaneet aikaan kasvatus- ja opetustoimen säästötalkoissa merkittäviä tuloksia.

 

LÄHTEET

Aaltonen, S. 2012. Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Turun kestävän kehityksen budjetoinnilla jalkautetaan arvoja. Blogi. ERA17-toimintaohjelma
https://era17.fi/turun-kestavan-kehityksen-budjetoinnilla-jalkautetaan-arvoja/

Aaltonen, S. 2012. Turku: Kestävän kehityksen budjetointi. Kuntien 6. ilmastokonfernssin aineistoa. 1 s.
https://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2012/2012-05-03-ilmasto/Documents/2012-05-03-03-stella_aaltonen.pdf

Turun kaupunki. 2010. Turun kaupungin vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011–2014 taloussuunnitelma. Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 29. päivänä 2010. 248 s.
https://www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=123744&GUID=%7BE979DB67-4DB6-406E-8F0E-5788AF063286%7D

Turun kaupunki: Kestävän kehityksen budjetointi Turussa – Budjetointisykli jatkuvan parantamisen prosessina. Esitys. 22 s.
https://www.turku.fi/public/download.aspx?ID=125869&GUID=%7BF9D82C2E-6D66-4CF2-AA24-2A4195661752%7D

Turun kaupunki: Turku 2029 – pohjoisen Itämeren kiinnostavin kaupunki, kaupunkistrategia2029. (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.6.2014)
https://www.turku.fi/strategia

Turussa palkitaan energian säästöstä – Turun kaupungin tiedote 10.12.2012
https://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=405301&nodeid=5085

 

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Hankejohtaja Stella Aaltonen, Turun kaupunki
Puhelin: 044 907 5983
Sähköposti: stella.aaltonen@turku.fi

 

31.10.2014

Print Friendly, PDF & Email